Algemene voorwaarden van TAPA the anti pain army

Definities

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de praktijk: Ruben Homminga, handelend onder de naam: “TAPA the anti pain army”, gevestigd en kantoorhoudende Dokter Stolteweg 62 ruimte 1.07, 8025AZ Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 67584233.
 • cliënt: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de praktijk en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de praktijk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of worden ingeschakeld, zoals onder andere doch niet uitsluitend werknemers van de praktijk.

Offertes

Artikel 3

 1. Alle offertes van de praktijk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Bevat de offerte een termijn, dan doet het verstrijken van de termijn de offerte vervallen. Indien een dergelijke vervallen offerte door de cliënt alsnog wordt aanvaard, geldt dit als een aanbod van de cliënt aan de praktijk.Indien de cliënt een vrijblijvend gedaan aanbod aanvaardt, leidt dit pas tot een overeenkomst tussen partijen indien de praktijk dit aanbod niet alsnog binnen drie werkdagen na kennisgeving van de aanvaarding van het aanbod, heeft herroepen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de praktijk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of worden ingeschakeld, zoals onder andere doch niet uitsluitend werknemers van de praktijk.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. De praktijk kan niet aan diens offerte worden gehouden indien de cliënt had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4

 1. De praktijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De praktijk is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het met de behandeling beoogde resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de praktijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft, bijvoorbeeld door middel van een intakegesprek en/of intakeformulier dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de praktijk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de praktijk zijn verstrekt, heeft de praktijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
 4. De cliënt is verplicht wijzigingen met betrekking tot bij de intake verstrekte gegevens direct aan de praktijk te melden.
 5. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de praktijk is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of van door de cliënt niet gemelde gewijzigde gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar behoorde te zijn.
 6. De praktijk is te allen tijde gerechtigd de (uitvoering van de) overeenkomst te weigeren, op te schorten of te staken op basis van de verstrekte gegevens of wanneer naar oordeel van de praktijk de hygiëne, de gezondheid van de cliënt of de praktijkbehandelaar of de algemene gezondheid in het geding komt. Het vorenstaande geldt ook indien naar oordeel van de praktijk door cliënt handelingen van erotische en/of seksuele aard worden verlangd alsook indien naar oordeel van de praktijk de cliënt bij of tijdens de uitvoering van de overeenkomst grensoverschrijdend gedrag vertoont.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de praktijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Behandelduur; betalingsverplichting

Artikel 5

 1. Behandelingen vinden plaats op afspraak.
 2. Afspraken voor behandelingen worden gemaakt door middel van het daarvoor door de praktijk via de elektronische weg ter beschikking gestelde reserveringsysteem. De duur van elke behandeling en het daarvoor verschuldigde honorarium staan vermeld in het reserveringssysteem. Door afspraken te maken via het reserveringssysteem, gaat cliënt akkoord met het voor de gemaakte afspraak verschuldigde honorarium als ook gaat cliënt daardoor akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Indien partijen een reeks van behandelingen overeenkomen, is cliënt alle betalingen hiervoor verschuldigd, ook indien op initiatief van cliënt of vanwege aan cliënt toe te rekenen omstandigheden niet alle behandelingen worden uitgevoerd.
 4. Behandelingsafspraken kunnen door de cliënt tot uiterlijk 24 uur voor de behandeling kosteloos worden gewijzigd / afgezegd. Niet tijdig gewijzigde / afgezegde behandelingsafspraken worden volledig in rekening gebracht.
 5. De praktijk is gerechtigd om behandelafspraken af te zeggen of te beperken indien zulks naar oordeel van de praktijk wenselijk is met het oog op het met de behandeling beoogde doel.
 6. De praktijk heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars afgesloten. De cliënt is geheel zelf verantwoordelijk voor betaling van het verschuldigde honorarium.

Wijziging van de overeenkomst, meer- en minderwerk

Artikel 6

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De praktijk zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de praktijk de cliënt hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de praktijk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. De praktijk zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de praktijk kunnen worden toegerekend.

Geheimhouding

Artikel 7

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Intellectuele eigendom

Artikel 8

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt de praktijk zich de rechten en bevoegdheden voor die de praktijk toekomen op grond van de Auteurswet, dan wel anderszins intellectuele eigendom zijn van de praktijk.
 2. Alle door de praktijk verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de praktijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. De praktijk behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Klachten

Artikel 9

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na ontdekking en in geval van werkzaamheden op factuurbasis uiterlijk binnen 14 dagen nadat een de factuur ter zake van de verrichte werkzaamheden aan cliënt is gezonden, te worden gemeld aan de klachtenfunctionaris van de praktijk, bij gebreke waarvan de werkzaamheden ` geacht worden door de praktijk juist te zijn verricht en in rekening te zijn gebracht.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal de praktijk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt uitdrukkelijk aan de klachtenfunctionaris kenbaar te worden gemaakt.
 3. Door de klachtenfunctionaris gegrond gebleken klachten vanwege ten onrechte of onjuist gefactureerde werkzaamheden, zullen door de praktijk worden gecorrigeerd en eventuele als gevolg hiervan door de cliënt ten onrechte gedane betalingen zullen worden gerestitueerd.
 4. Als klachtenfunctionaris van de praktijk treedt op: Het Klachtenloket Zorg. Het Klachtenloket Zorg is te bereiken via www.klachtenloket-zorg.nl. Behandeling van klachten door Het Klachtenloket Zorg is voor de cliënt gratis.
 5. De verjarings- en of vervaltermijn van alle vorderingen van de cliënt tegen de praktijk dan wel van verweren van de cliënt tegen vorderingen van de praktijk bedraagt twaalf maanden.

Honorarium

Artikel 10

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijdseenheden van 30 minuten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de praktijk, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Het tarief luidt inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. Indien de praktijk met de cliënt een vast honorarium of tarief overeenkomt, is de praktijk niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. De praktijk mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de praktijk kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
 6. Onkosten zijn niet in het honorarium in begrepen en zullen door de praktijk afzonderlijk aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Betaling

Artikel 11

 1. Betaling dient te geschieden direct na afloop van iedere behandelingssessie, tenzij is overeengekomen dat betaling geschiedt op basis van facturering. In dat geval dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de praktijk aan te geven wijze in de valuta waarin het honorarium is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling met betrekking tot de cliënt, zijn de vorderingen van de praktijk en de verplichtingen van de cliënt jegens de praktijk onmiddellijk opeisbaar.
 4. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Incassokosten

Artikel 12

 1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt na daartoe te zijn aangemaand een opeisbare geldvordering niet binnen 14 dagen na aanmaning heeft voldaan, is de cliënt incassokosten verschuldigd ten bedrage van:
  • over de eerste € 2.500 15% (met een minimum van € 40)
  • over het meerdere tot € 5.000 10%
  • over het meerdere tot € 10.000 5%
  • over het meerdere tot € 200.000 1%
  • over het meerdere vanaf € 200.000 0,5% (met een maximum van € 6.775)
 2. De incassokostenvergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien de praktijk voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de praktijk de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.

Aansprakelijkheid

Artikel 13

 1. De aansprakelijkheid van de praktijk, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de praktijk beperkt tot tweemaal de voor de behandeling in rekening gebrachte honorarium, althans het honorarium van dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandelingsreeks met een langere looptijd dan één maand, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand. verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de praktijk of haar ondergeschikten.
 5. De praktijk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. De praktijk is nimmer aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van zaken van de cliënt.

Overmacht

Artikel 14

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de praktijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de praktijk niet in staat is haar verplichtingen zoals overeengekomen na te komen, zoals bijvoorbeeld overheidsvoorschriften, – geboden of -verboden. Werkstakingen in het bedrijf van de praktijk worden daaronder begrepen.
 2. De praktijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de praktijk diens verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de praktijk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de praktijk niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien de praktijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan diens verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen is, de praktijk gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Geschillenbeslechting

Artikel 15

 1. In geval klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan de cliënt zich ter beslechting van het geschil met betrekking tot de klacht schriftelijk richten tot: De Geschillencommissie Zorg Algemeen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 2. Onverminderd het recht van de cliënt geschillen voor te leggen aan de in lid 1 genoemde geschillencommissie, is voorts de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien de praktijk zich op dit beding beroept, heeft de cliënt een maand de tijd om voor de beslechting van het geschil de krachtens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 3. De praktijk heeft altijd het recht de cliënt te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Toepasselijk recht

Artikel 16

 1. Op elke overeenkomst tussen de praktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Scroll naar boven